Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu http://www.powerlaser.cz/. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.powerlaser.cz.
1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5 Uživatelem obchodu se rozumí osoba, která provedla řádnou registraci na stránkách internetového obchodu prodávajícího. Řádnou registrací se rozumí registrace, při níž jsou vyplněny všechny požadované údaje pravdivě a s použitím diakritiky. Odesláním registrace dává uživatel souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o uživateli a o jeho nákupech.

1.6 Zákazníkem se rozumí uživatel obchodu, který odesláním objednávky projevil zájem o uzavření kupní smlouvy.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
2.3 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů při registraci uživatele obchodu.
2.4 Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout.
2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.6 Při odesílání objednávky má uživatel možnost zvolit platbu převodem (bankovní převod) nebo platbu dobírkou. V případě zvolení platby předem bankovním převodem musí být objednávka uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
2.7 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při registraci.
2.8 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí cenu a očekávaný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo objednávku stornovat.
2.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.10 Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
3.3 Úhrada spojená s dopravou vraceného zboží jde na vrub kupujícího.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list. Pokud kupující neřekne jinak, obdrží i český manuál.
4.2 Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a slouží pouze pro interní potřeby obchodu, identifikaci zákazníka, zkvalitnění spolupráce, reklamace atd. V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám.
4.3 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4.4 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.5 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží, nebo obsahuje-li prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu chybu), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
5.4 Kupující před dokončením objednávky souhlasem s těmito obchodními podmínkami zároveň potvrzuje, že splňuje podmínky pro nákup zboží, které si objednává. Zejména se jedná o věková omezení uvedená v popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

6. Dodací podmínky

6.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou buď na dobírku (v případě, že objednávka přesáhne částku 200 Kč), nebo při platbě předem jako doporučená zásilka, v případě vetší objednávky jako obyčejný balík. Ve výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou objednávky odesílány obchodním balíkem. Prodávající o tom zákazníka informuje předem.
6.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.3 Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout na kontaktní adrese Vazovova 3218/11, Praha 4, 143 00. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku zvolí jako způsob dopravy 'Osobní odběr'.

7. Zasílání na Slovensko

7.1 Zboží u nás zakoupené je možné zaslat na Slovensko.
7.2 Poštovné je 6€.
7.3 Platba musí v takovém případě proběhnout vnitrostátním převodem na náš slovenský bankovní účet (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky). Při transakci neplatíte žádné poplatky za mezinárodní převod.
7.4 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 dnů.

Způsoby dopravy

Způsoby platby

Česká pošta50 Kč
Slovenská pošta6 €
Osobní odběr Praha0 Kč
Dobírka40 Kč
Bankovní převod Slovensko0 €
Bankovní převod0 Kč

 Platba na dobírku je možná pouze u objednávek s částkou převyšující 200 Kč.

8. Reklamační řád

8.1 Záruční doba
8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.
 
8.2 Způsob reklamace
8.2.1 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) reklamovaný předmět plnění spolu s kopií faktury dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění.
8.2.2 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.3 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
8.2.4 V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 
8.3 Provedení reklamace
8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí.
8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
9.3 Ve vrácené zásilce musí být kopie našeho účetního dokladu a popř. požadavek na výměnu zboží. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.
9.5 Výměna zboží proběhne zpravidla ihned. V případě, že zboží není skladem, nebo prodávající nemůže ihned zboží vyměnit, bude elektronicky kontaktovat kupujícího a dohodne další možnosti vyřešení situace.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
10.4 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
11.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.